Багаж, тоног төхөөрөмж

Тrimble фирмийн нисгэгчгүй онгоц Gatewing UХ5HP

1 Ширхэг

Тrimble фирмийн нисгэгчгүй онгоц Gatewing UХ11

1 Ширхэг

Тrimble фирмийн 2 долгионы GPS/GLONASS R8-4

3 Ширхэг

Topcon фирмийн 2 долгионы GPS/GLONASS Hiper+,Hiper II

4 Ширхэг

Тrimble фирмийн 2 долгионы GPS/GLONASS GeoXR

1 Ширхэг

Электрон тахеометр TOPCON GTS-722, GTS-312

4 Ширхэг

Тоон нивелир TOPCON DL-101C

1 Ширхэг

Тоон нивелир Trimble Deni

1 Ширхэг

Гар GPS GARMEN GPSMAP 60Cx

4 Ширхэг

Кабель искатель /RD 8000 PDLB, SPAR 300/

3 Ширхэг

Компьютер

18 Ширхэг

Зөөврийн компьютер

4 Ширхэг

Плоттер HP DesignJet 500+

1 Ширхэг

Принтер

10 Ширхэг

Автомашин JEEP

3 Ширхэг

Суудлын автомашин

2 Ширхэг