Гүйцэтгэсэн төслүүд

“Зүүнбаян-Ханги чиглэлийн 226.3 км төмөр замын барилгын ажилд геодезийн хяналт хийх” / ПК153+500 – ПК226+300 хооронд, 2022 он/

Дорнод аймгийн Матад сумын 19-р талбайгаас Дорноговь аймгийн Алтанширээ сум хүртэлх Нефть дамжуулах хоолойн трассын дагуух геодезийн ажил /540км*2км, GNSS-ийн байрлал-өндрийн сүлжээ, М1:2000 зураглал, 2022 он/

Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн 416.16 км төмөр замын барилга угсралтын геодезийн хяналтын ажил /100 км, 7 бригад, 2020 он/

Даланзадгад сумын газар доорхи инженерийн шугам сүлжээ, барилга байгууламжийн геодезийн хэмжилт, мэдээллийн сан /2021/

“Зүүнбаян-Ханги чиглэлийн шинээр баригдах төмөр замын трассийн дагуу геодезийн байнгын цэг тэмдэгт суулгах, геодезийн сүлжээ байгуулах, 1:1000 масштабтай 0.5 м үеийн өндөртэй байр зүйн зураглал хийх” /260 км, 2021 он/

Оюутолгойн үйлдвэрийн болон кэмпийн 1:1000-ны масштабтай
гүйцэтгэлийн зураглалыг Нисгэгчгүй нисэх төхөөрөмжөөр гүйцэтгэх, байрлал-өндрийн сүлжээг өргөтгөх, шинэчлэх, II ангийн нивелирдлэг хийх, газар доорх шугам сүлжээний зураглал

Газрын кадастрийн мэдээллийн сангийн засвар, шинэчлэл- Нийслэл,Сүхбаатар, Булган аймаг /2013-2016, 2018-2020/

Нийслэлийн авто замын сүлжээний мэдээллийн сангийн программ хөгжүүлэлт, баяжуулалт /2018-2019/

“Монгол улсын аймаг, сумын төвийн 1:1000-ны масштабтай байр зүйн зургийн тодруулалт, шинэчлэлийг хийх” /Сүхбаатар аймаг, 13 сум 2014-2015/

“Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн өгөгдлийг засварлах, геодезийн солбицол, өндөр, тусгагийн нэгдсэн тогтолцоонд шилжүүлэх, турших, нэгж талбарын хувийн хэргийг шинэчлэн бүрдүүлэх” /Сүхбаатар аймаг, 13 сум 2014-2016/

Богд уулын төмөр замын трассын дагуух 1:1000-ны масштабтай байр зүйн зураглалыг Нисгэгчгүй нисэх төхөөрөмжөөр үйлдэх, байрлал өндрийн сүлжээ байгуулах, III ангийн нивелирдлэг /2017/

“Алтанбулаг-Улаанбаатар-Замын Үүд чиглэлийн хурдны авто зам” төслийн “Алтанбулаг-Улаанбаатар-Мааньт” 450 км хэсгийн инженер-геодезийн судалгааны ажилд GPS-ийн сүлжээ байгуулах, нивелирийн 4-р ангийн хэмжилт /туслан гүйцэтгэгчээр 2014/

Улаанбаатар хотын газар дээрх болон доорх шугам сүлжээний хэмжилт, зураглал, мэдээллийн сан байгуулах /2013-2017/

“Нийслэл, аймгийн төв, улсын чанартай авто замын дагуух Монгол улсын иргэнд өмчлүүлэх боломжтой газарт газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, 1:1000-ны масштабтай байр зүйн зураглал, газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах” /2013-2015/

“Тавантолгой-Зүүнбаян,Сайншанд-Баруун-Урт-Чойбалсан” чиглэлийн шинээр баригдах төмөр замын дагуу байрлал өндрийн сүлжээ байгуулах, 1:1000-ны масштабтай байрзүйн зураглал хийх /15040 га, үндсэн болон дэд, зураглалын сүлжээ байгуулах, 2011/

Нивелирийн 2-р ангийн давтан хэмжилт /44-р шугам, 376 км, 2011/

ММСС-ийн ХЭТ-ийн хүрээнд хэрэгжсэн “Хашааны газрын өмчлөх эрхийн бүртгэл” /Улиастай, Зуунмод, УБ хотын Сонгинохайрхан, Баянзүрх, Чингэлтэй дүүрэг 2012-2013/

Шилэн кабелийн дагуух тоон зураглал (2000 km)

Хэнтий, Дорноговь, Булган, Архангай, Төв аймгийн зарим сумдын 1:100 000-ны масштабтай байрзүйн зургийн тодруулалт, геодезийн байнгын цэг тэмдэгтийн судалгаа, тооллого, түүнийг тоон зурагт оруулах /ГХБГЗЗГ, 2009, 2010/

АХБ-ны зээлийн “Кадастрын зураглал ба газрын бүртгэл” төслийн хүрээнд:
Эрдэнэт хотын кадастрын зураглал /5100 га талбай 6000 парсел, 2007 он/
Хэнтий, Говьсүмбэр аймгийн 14 сумын кадастрын зураглал/ 76878 га талбай, 4300 парсел, 2008 он/
Завхан, Увс, Ховд аймгийн 20 сумын кадастрын зураглал /110 000 га талбай, 10000 парсел, 2009 он/

Налайх-Чойр-Замын-Үүд, Дархан-Эрдэнэт, Эрдэнэ-Өндөрхаан, УБ-Алтанбулаг, Цэцэрлэг-Тосонцэнгэл, Хархорин-Хөшөө Цайдам, Таван толгой-Оюутолгой чиглэлийн автозамын геодезийн ажил, 1:1000 болон 1:2000ны масштабтай, зураглал, хөндлөн босоо зүсэлт /АХБ, Дэлхийн банк, Жайка, Кувейтийн сан/

Монгол улс, БНХАУ-ын хилийн шугамын дагуух GPS болон
өндрийн сүлжээ, агаарын зургийн таних цэгийн хэмжилт, боловсруулалт, агаарын зургаар 1:10000 болон 1:50000-ны
масштабтай тоон байр зүйн зураг боловсруулах /2002-2004,
Улсын төсвөөр/

Shangri-La цогцолборын суулт хазайлтын хяналтын хэмжилт
/2008-2015/

Улаанбаатар хотын Хөшигийн хөндий дэх Олон улсын шинэ
Нисэх буудлын 1:25000-ны масштабтай тоон зураглал

“Буянт-Ухаа” ОУНБ болон “Хархорин” НБ-ын орчмын 1:25000, 1:2000 болон 1:500-ны масштабтай тоон байрзүйн зураг, газар доорх шугам сүлжээ, онгоц хөөрч буух зурвасын дагуу болон хөндлөн зүсэлт, торлол, нивелирдлэг

НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн “Эдрэнгийн нуруу, түүний шүхэр зүйлсийг хамгаалах” төслийн хүрээнд 1:100 000–ны масштабтай байрзүйн зургийг тоон хэлбэрт оруулах, DEM үүсгэх, өвөлжөө худгаар мэдээллийн сан үүсгэх