Үйл ажиллагааны чиглэл

o Улсын геодезийн байрлал, өндрийн тулгуур сүлжээ байгуулах, хэмжих, боловсруулах
o 1: 200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000-ны масштабтай байр зүйн тоон зураглал үйлдэх
o 1:10000, 1: 25000, 1:100000-ны масштабтай байр зүйн зургийн тодруулалт, холболт, тоон зураглал
o Барилга байгууламж, авто зам гүүр, далан барьж байгуулах болон цахилгаан болон холбооны шугамын, геологийн хайгуул, судалгаа, уул уурхайн олборлолтын ажлын үеийн геодезийн хэмжилт, улаан шугам, зураглал хийх
o Агаар мандлаас болон сансраас авсан зургийн боловсруулалт хийх
o Нисгэгчгүй нисэх төхөөрөмжөөр төрөл масштабтай байр зүйн зураг үйлдэх, ортофото үүсгэх, 3D хэмжээст газрын гадаргуугийн тоон загвар үүсгэх
o Дэд бүтцийн барилга байгууламжийн угсралтын үеийн геодезийн хяналт хийх
o Мэдээллийн сан үүсгэх
o Кадастрын зураглал