Улаанбаатар хотын Хөшигийн хөндий дэх Олон улсын шинэ
Нисэх буудлын 1:25000-ны масштабтай тоон зураглал

“Буянт-Ухаа” ОУНБ болон “Хархорин” НБ-ын орчмын 1:25000, 1:2000 болон 1:500-ны масштабтай тоон байрзүйн зураг, газар доорх шугам сүлжээ, онгоц хөөрч буух зурвасын дагуу болон хөндлөн зүсэлт, торлол, нивелирдлэг

НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн “Эдрэнгийн нуруу, түүний шүхэр зүйлсийг хамгаалах” төслийн хүрээнд 1:100 000–ны масштабтай байрзүйн зургийг тоон хэлбэрт оруулах, DEM үүсгэх, өвөлжөө худгаар мэдээллийн сан үүсгэх