Налайх-Чойр-Замын-Үүд, Дархан-Эрдэнэт, Эрдэнэ-Өндөрхаан, УБ-Алтанбулаг, Цэцэрлэг-Тосонцэнгэл, Хархорин-Хөшөө Цайдам, Таван толгой-Оюутолгой чиглэлийн автозамын геодезийн ажил, 1:1000 болон 1:2000ны масштабтай, зураглал, хөндлөн босоо зүсэлт /АХБ, Дэлхийн банк, Жайка, Кувейтийн сан/

Монгол улс, БНХАУ-ын хилийн шугамын дагуух GPS болон
өндрийн сүлжээ, агаарын зургийн таних цэгийн хэмжилт, боловсруулалт, агаарын зургаар 1:10000 болон 1:50000-ны
масштабтай тоон байр зүйн зураг боловсруулах /2002-2004,
Улсын төсвөөр/

Shangri-La цогцолборын суулт хазайлтын хяналтын хэмжилт
/2008-2015/