Шилэн кабелийн дагуух тоон зураглал (2000 km)

Хэнтий, Дорноговь, Булган, Архангай, Төв аймгийн зарим сумдын 1:100 000-ны масштабтай байрзүйн зургийн тодруулалт, геодезийн байнгын цэг тэмдэгтийн судалгаа, тооллого, түүнийг тоон зурагт оруулах /ГХБГЗЗГ, 2009, 2010/

АХБ-ны зээлийн “Кадастрын зураглал ба газрын бүртгэл” төслийн хүрээнд:
Эрдэнэт хотын кадастрын зураглал /5100 га талбай 6000 парсел, 2007 он/
Хэнтий, Говьсүмбэр аймгийн 14 сумын кадастрын зураглал/ 76878 га талбай, 4300 парсел, 2008 он/
Завхан, Увс, Ховд аймгийн 20 сумын кадастрын зураглал /110 000 га талбай, 10000 парсел, 2009 он/