“Алтанбулаг-Улаанбаатар-Замын Үүд чиглэлийн хурдны авто зам” төслийн “Алтанбулаг-Улаанбаатар-Мааньт” 450 км хэсгийн инженер-геодезийн судалгааны ажилд GPS-ийн сүлжээ байгуулах, нивелирийн 4-р ангийн хэмжилт /туслан гүйцэтгэгчээр 2014/

Улаанбаатар хотын газар дээрх болон доорх шугам сүлжээний хэмжилт, зураглал, мэдээллийн сан байгуулах /2013-2017/

“Нийслэл, аймгийн төв, улсын чанартай авто замын дагуух Монгол улсын иргэнд өмчлүүлэх боломжтой газарт газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, 1:1000-ны масштабтай байр зүйн зураглал, газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах” /2013-2015/