“Монгол улсын аймаг, сумын төвийн 1:1000-ны масштабтай байр зүйн зургийн тодруулалт, шинэчлэлийг хийх” /Сүхбаатар аймаг, 13 сум 2014-2015/

“Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн өгөгдлийг засварлах, геодезийн солбицол, өндөр, тусгагийн нэгдсэн тогтолцоонд шилжүүлэх, турших, нэгж талбарын хувийн хэргийг шинэчлэн бүрдүүлэх” /Сүхбаатар аймаг, 13 сум 2014-2016/

Богд уулын төмөр замын трассын дагуух 1:1000-ны масштабтай байр зүйн зураглалыг Нисгэгчгүй нисэх төхөөрөмжөөр үйлдэх, байрлал өндрийн сүлжээ байгуулах, III ангийн нивелирдлэг /2017/