Оюутолгойн үйлдвэрийн болон кэмпийн 1:1000-ны масштабтай
гүйцэтгэлийн зураглалыг Нисгэгчгүй нисэх төхөөрөмжөөр гүйцэтгэх, байрлал-өндрийн сүлжээг өргөтгөх, шинэчлэх, II ангийн нивелирдлэг хийх, газар доорх шугам сүлжээний зураглал

Газрын кадастрийн мэдээллийн сангийн засвар, шинэчлэл- Нийслэл,Сүхбаатар, Булган аймаг /2013-2016, 2018-2020/

Нийслэлийн авто замын сүлжээний мэдээллийн сангийн программ хөгжүүлэлт, баяжуулалт /2018-2019/