Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн 416.16 км төмөр замын барилга угсралтын геодезийн хяналтын ажил /100 км, 7 бригад, 2020 он/

Даланзадгад сумын газар доорхи инженерийн шугам сүлжээ, барилга байгууламжийн геодезийн хэмжилт, мэдээллийн сан /2021/

“Зүүнбаян-Ханги чиглэлийн шинээр баригдах төмөр замын трассийн дагуу геодезийн байнгын цэг тэмдэгт суулгах, геодезийн сүлжээ байгуулах, 1:1000 масштабтай 0.5 м үеийн өндөртэй байр зүйн зураглал хийх” /260 км, 2021 он/