“Зүүнбаян-Ханги чиглэлийн 226.3 км төмөр замын барилгын ажилд геодезийн хяналт хийх” / ПК153+500 – ПК226+300 хооронд, 2022 он/

Дорнод аймгийн Матад сумын 19-р талбайгаас Дорноговь аймгийн Алтанширээ сум хүртэлх Нефть дамжуулах хоолойн трассын дагуух геодезийн ажил /540км*2км, GNSS-ийн байрлал-өндрийн сүлжээ, М1:2000 зураглал, 2022 он/